REGULAMIN SERWISU ROWEROWEGO BATBOYS

  1. Rower oddany do serwisu powinien być czysty, w innym przypadku możemy naliczyć opłatę 25 zł za mycie (nie dotyczy pakietów, w których zawarte jest mycie). 
  2. Orientacyjny koszt i czas naprawy staramy się określić podczas przyjęcia roweru do serwisu. 
  3. Jeśli podczas serwisu zostanie wykryta usterka, o której nie było mowy w czasie przyjęcia, serwis usunie ją automatycznie jeśli koszt jej usunięcia nie przekroczy 40 zł. Jeżeli koszt naprawy przewyższy 40 zł, serwis skontaktuje się z klientem w tej sprawie.
  4. Jeśli klient nie wyrazi zgody na usunięcie dodatkowej usterki, serwis nie ponosi odpowiedzialności za daną część oraz następstwa spowodowane przez nią. 
  5. Po wykonaniu usługi klient jest zobowiązany do odebrania sprzętu w czasie 7 dni roboczych. Po tym okresie serwis nalicza 5 zł za każdy dzień zwłoki. 
  6. Wszelkie uwagi co do wykonanego serwisu proszę zgłaszać podczas odbierania sprzętu, ponieważ po wyjściu z serwisu reklamacje nie będą uwzględniane. 
  7. Jeśli po rozebraniu danej części, np. amortyzatora kwota naprawy będzie za wysoka dla klienta lub naprawa nie będzie możliwa pobieramy kwotę 50 zł za diagnozę. Daną część oddajemy w stanie niezłożonym, ponieważ dalsze jej użytkowanie może być niebezpieczne.  
  8. Warunkiem wydania sprzętu klientowi jest zapłata za wykonaną usługę. 
  9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Serwis jest administratorem danych Klienta. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usługi serwisu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przez okres jej wykonania oraz po tym czasie w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia potencjalnych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez okres ich przedawnienia. Dane mogą być dostępne dla innych podmiotów w tym dostawców usług dla Serwisu. Podanie danych jest niezbędne do realizacji usługi. Klient posiada uprawnienie dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania bądź wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. Klient oddając sprzęt do serwisu akceptuje regulamin.